Kapitał ludzki 

Zasady rekrutacji:

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Kryteria obowiązkowe

1. terminowe złożenie deklaracji przez uczenia klasy III bądź IV w zależności od rodzaju zajęć.

Kryteria pierwszeństwa

1. ocena z przedmiotu wybranego przez ucznia jako zajęcia dodatkowe z ostatniego świadectwa,

2. ocena zachowania,

3. nieusprawiedliwione godziny.

Poszczególne elementy będą punktowane wg schematu:

* ocena – 1-5pkt., 2-4pkt., 3-3pkt., 4-2pkt., 5-1 pkt,

* ocena zachowania – wzorowa-5pkt, bardzo dobra-4pkt., dobra-3pkt., odpowiednia-2pkt., nieodpowiednia-1pkt., naganna-0pkt,

* absencja – 0-10 godz.-5pkt, 11-20-4pkt., 21-30-3pkt, 31-40-2pkt., 41-50-1pkt.

ECDL - rekrutacja będzie dokonana na podstawie sprawowania i absencji.

Staże - średnia ocen na koniec roku szkolnego i ocena zachowania (średnia + punkty za sprawowanie). Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje koordynator i asystent  na podstawie sumy punktów. Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń biura projektu.
W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, a w przypadku niedoboru przeprowadzony dodatkowy nabór wg. powyższych kryteriów.

Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans w tym równości płci.